Ønsker råd fra næringslivet om forenkling

De tre statsrådene Trond Giske, Liv Signe Navarsete og Sigbjørn Johnsen lanserte i dag regjeringens nye nettsted om forenkling www.enklereregler.no. Her inviteres næringslivet til å komme med forslag til forenklingstiltak.

Enklereregler.no er et ledd i regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet. På nettsiden kan næringslivet, næringslivsorganisasjonene og andre på en enkel måte gi sine innspill til hvordan regler, rapporteringskrav og informasjon bør gjøres enklere og bedre.

– Regjeringen vil at bedriftene skal bruke mest mulig av tiden sin på å drive næringsvirksomhet og minst mulig tid på administrative oppgaver for å etterleve lover og forskrifter. Vi trenger næringslivets innsikt og erfaringer for å forenkle lover og regler for norske bedrifter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I august lanserte Giske et mål om å redusere næringslivets administrative kostnader med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015. Regjeringen arbeider nå med konkrete planer og tiltak for å nå målet, og innspillene som mottas på enklereregler.no vil være viktige i dette arbeidet.

– Norge trenger gründere. Ikke minst trenger vi gründere som lykkes med å utvikle selskapet sitt og bidrar med nye arbeidsplasser i hele landet. Da er forenklingsarbeid viktig for å gjøre det lettere for gründere og etablert næringsliv, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

– På skatte- og avgiftsområdet har de næringsdrivende et ikke ubetydelig administrativt arbeid. Derfor er det viktig å legge forholdene best mulig til rette for at de kan løse sine oppgaver uten unødige administrative byrder. Det er allerede gjort mye for å gjøre dette arbeidet enklere, men vi skal gjøre mer, og det skjer best i samarbeid med næringslivet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Nettsiden enklereregler.no legger vekt på tre områder:

Enklere regler: I et moderne samfunn vil det alltid være nødvendig med reguleringer og krav til næringslivet. Målet er at det skal bli bedre samsvar mellom kravene som stilles til næringslivet og den nytten reguleringen gir samfunnet. På nettstedet kan næringsdrivende gi innspill om uforholdsmessig tyngende og kompliserte regler.

Enklere rapportering: Man må hele tiden vurdere om rutinene for innrapportering kan gjøres enklere og mindre tidkrevende. All form for dobbeltkommunikasjon mellom brukere og offentlige etater skal reduseres. I mange tilfeller kan det offentlige ikke lempe på kravet om innrapportering. Det vil likevel være tids- og kostnadsbesparende for næringslivet dersom selve gjennomføringen av rapporteringen gjøres enklest mulig.

Bedre informasjon: Godt tilrettelagte skjemaer og veiledninger hindrer misforståelser, feil og unødig tidsbruk i bedriftene. Det er nyttig å få innspill til områder hvor næringsdrivende ser at det er behov for mer informasjon eller at veiledningen kan gjøres bedre eller med nye metoder.

Her finner du mer informasjon om kampanjen.

Legg inn en kommentar