Rapport fra Grilldagene 2010: "Veien videre"

Grafill illustrasjon har skrevet en rapport om illustratørenes behov i en medlemsorganisasjon etter Grilldagen 2010. Denne rapporten ble lagt frem for styreleder og daglig leder i et møte 23. april 2010.

– – –

”VEIEN VIDERE”
RAPPORT FRA GRAFILL ILLUSTRASJON
April 2010

1.0 Grafill Illustrasjon
• Bakgrunn Grafill illustrasjon
2.0 Statusrapport
• Vederlagsmidlene
• Rammebetingelser
• Styret Grafill Illustrasjon
• Markedet for illustrasjon
• Ressurser
• Media
• Aktiviteter på ulike arena
3.0 Veien videre
• Utvikling fagpolitiske interesser
• Utvikling næringspolitiske interesser
• Utvikling fagmiljø – Møteplass og nettverk
4.0 Innsendte saker til ”bekymring”


1.0 Grafill illustrasjon – Bakgrunn

Grafill er en interesseorganisasjon med ca 1450 medlemmer. Ca 400 av disse er illustrasjons-medlemmer, noen er registrert for flere fag, for eksempel grafisk design og illustrasjon. Grafill har som formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser. De skal videre
 arbeide for å utvide kunnskapene om, og skape økt forståelse for fagene og deres funksjon i samfunnet.
(jfr Grafills vedtekter)

Grafill illustrasjon er Grafills faggruppe for illustrasjon, og består av frivillige og ubetalte medlemmer. Fra 2007 har 5 medlemmer vært involvert i prioriterte illustrasjonsprosjekter, p.g.a. høyt aktivitetsnivå har dette nå økt til en leder og 8 styremedlemmer.

Grafill Illustrasjons overordnede mål er;
”arbeide for synliggjøring og tydeliggjøring av faget illustrasjon og illustratørenes interesser rundt deres virksomhet” (Strateginotat, 2007)

Det ble utarbeidet et Strateginotat for illustrasjon i 2007, under strategiseminar med Grafills hovedstyre og en rekke lokallag fra hele Norge. Vi ser nå behovet for å oppsummere våre aktiviteter og arrangementer som underlag til videre strategiplaner. Det vises også til årsrapporter og aktivitetsplaner fra Grafill Illustrasjon.
Grafill illustrasjon har i gjennomsnitt hatt 10 styremøter pr år, i tillegg til prosjektmøter. Det er skrevet referater fra møtene som er sendt Grafill v/ daglig leder. Hvert prosjekt har sine egne prosjektledere som er ansvarlig for gjennomføring og budsjett av hvert enkelt budsjett.

2.0 STATUSRAPPORT GRAFILL ILLUSTRASJON

Vederlagsmidlene

I Kontrollkomiteens rapport til Grafills Årsmøte understrekes det at Grafills vederlagsinntekter kommer fra illustrasjon og skal i følge Kopinor gå til fremme av norsk illustrasjon. NBKs vederlagsmidler kommer også fra illustrasjon. I 1991 var fordelingsnøkkelen 60% til Grafill og 40% til NBK. Tegnerforbundet får vederlagsmidler gjennom biblioteksvederlagene. Flere illustratører er medlem av Tegnerforbundet. Kontrollkomiteen poengterer at styret i sitt arbeid må satse mer på norsk illustrasjon. I 2007 utgjorde beløpet ca 7.5 mill.

I Grafills strategiskriv fra 2007 understrekes behovet for prioritering av organisasjonens ressurser. Organisasjonens oppgaver kan deles inn i:

1. Fagpolitiske interesser: prisnivå, opphavsrett, pensjonsrettigheter, sykelønn med mer
2. Næringspolitiske interesser: retningslinjer for anbudskonkurranser, kontrakter, forretningspraksis
3. Fagmiljø – møteplass og nettverk: inspirasjon og faglig utvikling

Ut fra diskusjon rundt disse tre fokusområder konkluderes det med at Grafill skal være den viktigste institusjonen for utøvelse av visuell kommunikasjon i Norge.
Siden 2007 har Grafill Illustrasjon jobbet med fokus rundt hvordan kan illustrasjon bli mer synlig.

Rammebetingelser
Budsjettet for Grafill Illustrasjons faggruppe utgjorde i
2007: kr 70 000,
2008: kr 60 000
2009: kr 100 000.
Grafill Illustrasjon har søkt midler av fellespotten der det har vært mulig (fra 2008 kr 100 000 til fordeling for alle lokal og faggrupper). I 2009 søkte vi bevilgninger fra Illustrasjonsfondet kr. 14 000 og videre støtte fra fellespotten til Grilldagene og ”Illustrasjon i Storformat” (illustrasjonsmarkering på Litteraturfestivalen på Lillehammer).

Marked
Illustrasjon er inne i en spennende utvikling. På den ene side skjer det mye på det internasjonale området når det gjelder bruk av visuell kommunikasjon. Billedbyråer, utvikling av digitale medier, samt internett er viktige stikkord for illustrasjonsfaget i denne sammenheng.
Deler av vår virksomhet har dreid mot innovative prosjekter innen billedkommunikasjon som salg av ideer og bruk av illustrasjon i andre settinger. Industridesign, veggdekorasjoner og fashion er eksempler på dette. Internasjonalt er kortindustrien og gavemarkede en betydelig oppdragsgiver for illustratører. Disse «markedene» er ofte businessrelaterte (store produksjoner) og mer trendrelatert og kortvarige. Eksempel på dette er tekstiltrykk og broderi, dekor innen industri-, produkt- og interiørdesign.

Åndsverksloven
Illustratører er opphavsrettighetshavere og illustrasjon er å betegne som åndsverk og regulert gjennom Åndsverksloven. Loven er et viktig redskap for oversikt og forståelse for egne rettigheter. En del av illustratørenes virksomhet er også kunstrelatert, og går under kategorien kunst i en drifts- eller skattesammenheng.

Rammeavtalen
Rammeavtalen av 1999 gjelder fortsatt mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere og Grafill. Praksis rundt avtalen er imidlertid omstridt. Vi behøver en grundig gjennomgang og oppdatering, gjerne med hjelp av en jurist slik at den er relatert direkte til åndsverksloven og skattemyndighetenes regler om beskatning.

Ressurser
· Budsjett
· Styremedlemmer
· Galleri Grafill ble lagt ned i 2009, da Grafill valgte å flytte lokaler til Skovveien.
Dette har medført særlige konsekvenser for illustratører og deres muligheter for å vise sine arbeider for bransjen og andre.
· Sekretariatet
· Samarbeidet med andre organisasjoner, eksempelvis Ord & bilde, NBU etc.

Media
· Snitt – er organisasjonens medlemsblad.
· Presse/ Informasjon – denne delen av organisasjonen er styrket fra 2009
· Facebook

Blogg
Grafill Illustrasjon har opprettet en egen blogg som er svært aktiv og vi er stolte av at Grafill sentralt bruker denne som referanse. Vi ser at det har hatt stor betydning for illustratører – både i form av oppdatering, deling av informasjon om hva som skjer og tilknytning til miljø og bygging av nettverk.

Websider og portfolio på nett
Grafills websider ble etter påtrykk fra bla. Grafill Illustrasjon endret slik at vi kan ha mulighet for å vise flere arbeider. Mange av illustratørene har også sine arbeider synlig på Designbasens sider. I tillegg har illustratørene egne websider og blogger, eventuelt i fellesskap med andre.

PR
Grafill Illustrasjon produserer og sender ut reklame for diverse arrangementer. Pressemeldingene har resultert i flere presseoppslag.

Aktiviteter på ulike arena
Grafill Illustrasjon har jobbet med en tydelig synliggjøring av illustrasjonsfagets arenaer og nettverk.

AMG – Autorisert Medlem Grafill
Dette ble vedtatt med ”simpelt” flertall i 2009. Styremedlemmer fra Grafill Illustrasjon har sittet i en pilotgruppe for innspill angående illustrasjon. Flere av illustrasjonsmedlemmene er registrert med AMG tittel – illustratører er også registrert i Designbasen. Flere illustratører melder at dette dessverre har hatt mindre betydning for deres kundeportefølje og oppdrag, men et ønske om spesifiserte kurstilbud relatert direkte til drift er alltid ønskelig.

Katalog – Norwegian Illustrators No 03.
Grafill Illustrasjon gir ut en illustrasjonskatalog i disse tider. Vi har valgt å bruke engelsk språk og vil legge denne ut på nett og promotere katalogen internasjonalt. Katalogen blir sendt direkte til kunder av illustrasjon, resten blir fordelt innad i Grafill. Totalt opplag 3000 bøker.

Utstillinger
IMU – Illustratørenes medlemsutstilling ble arrangert i 2007 i Grafill Galleri og i 2008 på DogA. I 2007 hadde vi et budsjett på 5000 kr.
I 2008 søkte vi om penger fra fellespotten, for å leie DogA til denne utstillingen. Dette kostet 15000 kr. for 10 dagers utstilling. Ca 100 mennesker på åpning.

Grilldagene – seminar med faglig fokus arrangert i 2009 og 2010.
Grilldagene er illustratørenes eget seminar der kjente illustratører og andre relevante foredragsholdere og publikum ”griller” et aktuelt tema. Dette er et viktig møtested for illustratørene og Grilldagene har egen nettside, www.grilldagene.no

Bokmesser:
Grafill Illustrasjon har deltatt på Bok i Sentrum tre ganger, Bokmesse på Lillestrøm en gang og på Litteraturfestivalen i Lillehammer. Oslo Bokfestival skal starte opp høsten 2010. Det er viktig at Grafill er synlige på slike arenaer.

Ut over dette holder Grafill Illustrasjon flere sosiale arrangementer: lansering av katalog, sommerfest osv.

3.0 VEIEN VIDERE
Grafill Illustrasjon har følgende innspill til fokusområder fremover. Vi har satt områdene i prioritert rekkefølge innenfor tre områder:
· Fagpolitiske interesser
· Næringspolitiske interesser
· Fagmiljø

FAGPOLITISKE INTERESSER ( prisnivå, opphavsrett, pensjonsrettigheter, sykelønn med mer)

Prioritet 1
Stipend
10% av Grafills vederlagsmidler går til stipender pr i dag. Dette blir delt mellom alle faggruppene. Grafill Illustrasjon mener at denne prosentandelen må økes betraktelig og at illustratører må kunne søke stipend øremerket illustrasjon. Dette er i tråd med Kontrollkomiteens oppfordring til Generalforsamlingen.

Mål for fremtiden STIPEND:
• 30% av vederlagsmidlene til stipendmidler. 70% av disse øremerkes illustrasjon. Det settes ned et utvalg som jobber med detaljene rundt dette. Stipendet skal gis uavhengig av prosjektet, og derfor også gis til bokprosjekter.
• Vi kan med fordel dra nytte av annen erfaring f eks Sverige og Svenske Tecknare, hvor man har 5 og 10 år stipender for illustratører. Utvalget skal undersøke og sammenlikne andre ordninger innen kreative fag nasjonalt og internasjonalt.

Fra Svenska Tecknares nettsted og en info epost:
«I december 2009 delade styrelsen för Tecknarnas Fotokopieringsfond ut 95 stipendier á 25 000 kr. Stipendierna utdelas efter vad man vet om kopieringen. Den största andelen kommer från läromedel och fakta, ca 60%, vilket innebär att 60% av stipendierna tilldelas den gruppen illustratörer. De resterande stipendierna, 40%, fördelas mellan alla andra arbetsområden, även grafisk formgivning.

De kopieringspengar som Svenska Tecknare mottar från BonusPresskopia (motsvarande de pengar Grafill får från Kopinor) används på följande sätt.
En del av pengarna används i vår verksamhet. För att motivera detta är vi en öppen organisation som också ger råd till andra än medlemmar eftersom pengarna vi inkasserar är upphovsmannamedel tillhörande alla upphovsmän i gruppen illustratörer och inte de som är medlemmar.

Vi delar dessutom ut Individuell Reprografiersättning för bilder i böcker samt tidningar och tidskrifter. Den summa som avsatts för utdelning i år är 4,5 miljoner SEK. Totalt har alltså 6.875.000 kr delats ut till upphovsmän av de Bonus-medel som inkasserades förra året.»

Prioritet 2
Medlemsfordeler
Grafill må jobbe med konkrete medlemsfordeler. Grafill må være en organisasjon som har svar på og jobber for medlemmenes rettigheter rundt arbeidsløshet, pensjoner, forsikringer, svangerskapspermisjoner, sykemeldinger, skatteordninger etc., og samtidig en organisasjon som profilerer sine medlemmer gjennom ulike kanaler. Vi bør også se på eksempler fra utlandet om hvordan dette løses.

Mål for fremtiden MEDLEMSFORDELER:
Alle medlemmer av Grafill får en pakke med informasjon om økonomi, rettigheter og ulike NAV relaterte spørsmål som arbeidsløshet, pensjon, forsikringer, svangerskapspermisjoner, sykemeldinger, skatteordninger etc.

Pakken bør også inneholde skatteregler og svar på spørsmål i forhold til næringsoppgaver. I dag bruker mange næringsoppgave for billedkunstnere, men i henhold til eksempelvis merverdiavgift, er vi nødt til å vise til en næringsoppgave relatert til illustrasjonsyrket. Det bør utarbeides et klart skriv og hjelpemidler om hvordan illustratører forberedrer seg før de går ut som pensjonister. Pakken bør oppdateres jevnlig.

Grafill forhandler frem gode forsikringsavtaler for illustratører. Slike avtaler, som eksempelvis tyveriforsikring, utstillingsforsikring, reiseforsikring etc. bør oppdateres med jevne mellomrom.

Grafills viktigste verktøy er en kontinuerlig presentasjon av sine medlemmer.
Det er ønskelig med en videre utvikling av nettprofilering av medlemmene. Det er kommet flere ønsker om en separat illustrasjonsportefølje, som illustratøren kan drive selv. Men også «lysbord» og god brukerverktøy for kunder for å få en god oversikt over illustratørene og forskjellige teknikker. Søkermotorer ønskes.

Prioritet 3:
Forskning på illustratøryrket/ illustrasjon
Vi ønsker mer forskning og evt. stipendiater på fagområdet, både innen kunsthistorie og innen spesifikke områder innen illustrasjon, f.eks. botanisk illustrasjon, medisinsk illustrasjon eller avistegnertradisjonen i Norge.

Mål for fremtiden FORSKNING:
Grafill bør jobbe for en dialog med KHIO og KHIB, og evt. andre høgskole og universiteter for å øke fokus på illustrasjon. Stipendiat øremerket emner innen dette kan være en vei å gå. Vi mangler norsk forskning med fokus på billedkommunikasjon relatert til illustrasjon.

NÆRINGSPOLITISKE INTERESSER

Prioritet 1

Konkurransetilsynet
Lønnsutvikling for illustratørene har ligget meget lavt i mange år. Under strategiseminaret i 2007 ble det besluttet å ta opp igjen arbeidet med å søke dispensasjon. NIF hadde dispensasjon inntil 1991.

Mål for fremtiden KONKURRANSETILSYNET:
Det settes ned et utvalg med et mandat som innebærer innhenting av informasjon fra andre organisasjoner for liknende yrkesgrupper (forfattere og musikere).
Utvalget skal utarbeide en strategi for hvordan målet med dispensasjon fra Konkurransetilsynets regler kan nås.

Prioritet 2
Forlag
Grafill må jobbe aktivt for å bedre samarbeidet med forlag/forleggerforeningen.

Mål for fremtiden FORLAG:

Alle forlag skal bruke Grafills nettside aktivt for å finne illustratører. Vi ønsker å opprettholde kontakt og samarbeid med forfattere gjennom Ord og Bilde og NBU, DNF med workshops og seminarer.

Prioritet 3
Rammeavtale
Grafill og Den norske Forleggerforening (DnF) har inngått en rammeavtale. Avtalen er langt fra ideell, men setter likevel visse rammer og betingelser. En dialog med forfatterne og Forleggerforeningen har startet rundt en reforhandlet avtale, Grafill har ikke vært involvert i dette arbeidet. Hva har egentlig skjedd her?

Mål for fremtiden RAMMEAVTALE:
• Rammeavtalen bør reforhandles og informeres om. Det burde brukes en jurist til dette arbeidet.

Prioritet 4
Tverrfaglige prosjekter
Det bør jobbes med å synliggjøre bruk av illustrasjon for potensielle kunder innen reklame og design. Vi kan se for oss en større kommersialisering og synliggjøring av illustrasjon på flere bruksområder utover det trykte mediet. Det kan være ved hjelp av reklamekampanjer med boards o.a., eller gjøre avtale med møbelbransjen (eks. Norway says/ Ekornes) om stofftrykk, eller bransjene innen produktdesign. Inspirert av f.eks Ittala/Arabia som har trykt Mummiserien på kopper og fat.

Mål for fremtiden: Det skal settes i gang et tverrfaglig prosjekt der illustrasjon på flere bruksområder har fokus innen utgangen av 2012.

Prioritet 5
Jobb og oppdrag
Vi ser muligheten av at Grafills nettsteder også kan være en plattform for oppdrag. I dag står hver enkelt illustratør alene om å skaffe jobber og oppdrag.

Mål for fremtiden JOBB OG UTVIKLING:
• Utvikling av kontrakter og en forståelse på hvordan man kan bruke Åndverksloven, f eks ved å selge lisensavtaler og begrense brukeromeråder og tid for bruk av den solgte illustrasjonen.
• Illustratørene trenger en felles plattform for salg og oppdrag. Grafill må være tydligere på dette området. En tett oppfølging av lokallagene i de andre store byene slik at man får aktiviteter som viser illustrasjon i presse og gatebildet (utstillinger/foredrag/andre events).
• Opprettelse av et forum hvor medlemmer av Grafill kan diskutere praktiske ting som pris, juridiske problemer mm.
• Medarbeider i sekretariatet på prising og åndsverkslov som kan veilede medlemmene. Disse spørsmålene blir nå rettet mot Grafill Illustrasjon.
• Innsamling av adresselister og navn på medarbeidere i organisasjoner som „kjøper“ illustrasjon. Gode eksempler på dette fra engelske illustratører: Se AOIs egne adresselister)

FAGMILJØ – MØTEPLASS OG NETTVERK

Prioritet 1
Norwegian Illustrators No
En illustrasjonskatalog bør produseres annenhvert år. Det bør settes av egne midler til dette. Illustrasjonskatalogen skal distribueres fortløpende til bransje og nettverk. Det lages egen webside med innholdet i katalogen. Denne linkes inn til Grafills websider. Vederlagspengene burde drifte dette, og det kan være av interesse å ansette en person som står ansvarlig for drift av katalogen i tidsrommet det er aktuelt.

Mål for fremtiden: Grafill Illustrasjon tilføres midler særskilt for denne posten. Medarbeiderne lønnes for arbeidet. Katalogen distribueres også internasjonalt. Neste utgivelse er 2012.

Prioritet 2
Illustrasjonsblogg og Grafills publikasjoner
Informasjonsinnhenting og aktivitet på GrafillIllustrasjonsbloggen har blitt en inspirasjon og et vesentlig innslag i PR-bildet.

Mål for fremtiden PUBLIKASJONER:
Grafill Illustrasjon ønsker å drifte Illustrasjonsbloggen, og foreslår en 10% stilling pr. år for denne jobben
Bruk av SNITT mer aktivt og mer relevant for bransjen, eller foreslås legges ned. Tegnerforbundets NUMER er et illustrasjonsmagasin som er relatert til illustratører og spesialist på bokkunst.

Prioritet 3
Utstillinger
Illustratører bør sikres et sted å vise illustrasjon „live“. Dette bør gjennomdiskuteres i organisasjonen og konkretiseres i Grafills Hovedstyre. Grafill Illustrasjon mener på sikt at et „hus“ for visuell kommunikasjon kan være en riktig vei å gå.

Mål for fremtiden UTSTILLINGER:
Vi ser det som nødvendig med et utstillingslokale for Grafill til egne utstillinger som eks. IMU. Dette vil imidlertid være en lengre prosess og muligens bør hele eiendomspakken til Grafill gjennomgås på nytt. Et aktuelt alternativ kan være salg av utleierleiligheten for realisering av dette.

Prioritet 4
Diverse arenaer for illustrasjon
Illustrasjon bør synliggjøres på ulike festivaler og messer. Det må etableres konkrete strategier for hvordan norsk illustrasjon kan vises eksempelvis i Bologna og andre internasjonale arenaer som er relevante for norske illustratører.

Mål for fremtiden NYE ARENA:
Vi ønsker å sende representanter fra Grafill til de største festivalene og messene innenfor faget. Å sende representanter vil gi stor merverdi for promototering av norsk illustrasjon og publikasjoner som Norwegian Illustrators No 3. Det vil også være nyttig for å få nye erfaringer og nettverk.

Prioritet 5
Faglig utvikling
Vi vil foreslå flere faglige utviklingsstipend for illustratører. Vi mener også det bør opprettes stipend og hjelpemidler for illustratører i ulike situasjoner/livsfaser.

Mål for fremtiden FAGLIG UTVIKLING:
• Samarbeid med andre institusjoner/ organisasjoner som for eksempel KHIO/KHIB
• Grafill må inn i en dialog med museer og kunstsentra for å vise frem sine medlemmer.
• Et alternativ kan være mer ideelle prosjekter som f eks „Mødre“stipend, der vi fokuserer på å hjelpe kvinner som kommer tilbake etter at man har vært hjemme med små barn.

Prioritet 6
Møtesteder.
Grafills medlemmer trenger møtesteder først og fremst i hovedstaden.
Det er uholdbart å måtte leie seg inn på feks. DogA og Litteraturhuset. Ved å ha egen arena blir Grafill også mer synlig og kan bli et et begrep folks bevissthet.

Prioritet 7
Studieturer
I dag er det lite eller ikke samarbeid med søsterorganisasjoner, institusjoner eller andre relevante samarbeidspartnere innenfor illustrasjonsfeltet.

Mål for fremtiden STUDIETURER:
• „Artist in recidence“. Grafill burde finne samarbeidspartnere for at egne medlemmer kan ha en mulighet for bruke dette tilbudet.
(det kan jo f.eks. gi stipender direkte til denne type reise).

• Nord/sør samarbeid. Vi ønsker et samarbeide med illustratører i ulike verdensdeler, for eksempel Afrika og Sør-Amerika. Vi vil holde workshops og formidle norsk illustrasjon, norske teknikker og arbeidsmetoder. Samarbeidslandet inviteres til å komme til Norge for at de kan holde workshops etc. for oss. Samarbeidet kan utvikles med støtte fra Grafill og Fredskorpset.

• Verksteder for bruk for medlemmene , gjerne med overnattingsmuligheter. Dette bør være steder som man har satt opp slik at man kan bruke det til jobbing (internett, gode arbeidsbord, lysbord etc).

Prioritet 8
Organisasjonen
Vi ser behovet for et tettere samarbeid mellom Grafill sentralt og Grafill Illustrasjon.

Mål for fremtiden ORGANISASJONSUTVIKLING:
Grafill IIllustrasjon og dets arbeid og intensjoner bør tydeliggjøres ikke bare for medlemmene, men også for hovedstyret. Grafill iIllustrasjon som faggruppe må synliggjøres og få et godt budsjett for videre arbeid.
• Styret i Grafill skal gjenspeile organisasjonens medlemmer. Her bør illustrasjon ha en større og tydeligere plass. Styrets medlem/mer bør ha jevnlige møter med Grafill Illustrasjon og deler av Styret bør rekrutteres fra faggruppen/e.
• Faggruppene består av særlig engasjerte, men frivillige organisasjonsmennesker og støtte og praktisk hjelp av Grafills Sekretariat er en forutsetning for dette arbeidet.
• Jevnlig strategisamlinger der Styret, fondene, faggruppene og sekretariatet deltar for samordning av planer, mål slik at bruk av ressurser henger sammen med satsningsområdeer
• Bruk av medlemmenes kompetanse skal avtales på forhånd og honoreres i tråd med andre tilsvarende engasjementstillinger.

Prioritet 9
Senter for faglig utvikling/ etterutdanning
Vi savner kunnskap om etterutdanning og kursing for illustratører

Mål for fremtiden FAGLIG UTVIKLING/ETTERUTDANNING
Grafill har kunnskap og kompetanse til å arrangere videre og etterutdanningstilbud. Mye av kursressursene har blitt satt av til AMG, det bør settes av kurs som direkte går på faglig utvikling innen illustrasjon. Kursene må bli billigere, evt sponses for illustratører. „How to survive as an illustrator“ er et aktuelt kurs.
Det bør vurderes om Grafill skal jobbe med etablering av et bibliotek/ressurssenter. Mye av materialene som Grafill sitter på i dag bør tas vare på og katalogiseres. Tegnerforbundet har samlet i lenger tid og er en ressurs for vårt fag.

4.0 Innsendte saker til ”bekymring”
Det er meldt inn en rekke ”saker” fra illustrasjonsmedlemmer som Grafill sentralt og Grafill Illustrasjon bør samarbeide om for å planlegge videre arbeid:

• Gratis illustrasjon og gratis arbeid. Vi har blitt informert at små publikasjoner, støttet av Kulturrådet, spekulerer i å bruke illustrasjon gratis. Mer bevissthet rundt dette, og at man faktisk skal skatte av denne type arbeid også. Man skal være bevisst når man lar noen bruke arbeidene sine gratis, evt. ved å informere om dette. Er AMG et stikkord her?

• Kulturrådet. Mange illustratører fikk ikke produksjonsstøtte i 2010, noen få illustratører fikk dobbel støtte. Man må ha bedre støtteordninger/stipend fra Grafills for å støtte usikre og ”high risk” produksjoner og bokproduksjoner. Dagens stipender er for små. Grafill må jobbe aktivt for å fange opp signaler fra sentrale kulturinstitusjoner.

• Fokusere på illustrasjon utenom bøker. Illustrasjon er så mye mer enn bøker. Fokuset må gå til andre typer illustrasjon også. Illustratører hører hjemme både i næring – og kulturprosjekter.

• Lønnsutvikling Det er ikke skjedd en lønnsutvikling på ca. 20 år.

• DesignNorge Flere illustratører har uttrykt bekymring for at ressurser blir brukt på aktiviteter som ikke tjener utvikling av illustrasjonsfaget

Legg inn en kommentar