Tegnerforbundet galleri 4. mars – 28. mars


Per Kristian Nygård – The One Thing After Another

” Jeg gjør ofte bruk av militære metaforer og morfologi i mine arbeider, men det er selve grunnprinsippet i f.eks. festningsstrukturen som interesserer meg. Ved å gjøre bruk av den forsøker jeg å si noe om det profane menneskets tilstand.”
– Per Kristian Nygård.

Nygård undersøker hvordan forholdet mellom sosiale og formale aspekter ved arkitektur og byplanlegging setter spor i samfunnet. Formmessige aspekter og materialitet spilles mot sosiale ambisjoner når de kulminerer i ambisiøse politiske prosjekter. I møtet mellom intensjoner, kompromisser og ideologier undersøker han hvordan disse får fysiske, strukturelle utslag i arkitekturen.
Arbeidene starter på mange måter der ideologiene slutter, og fremtrer som rene former som har antatt en en generisk karakter. I utstillingen er arkitekturens formmessige repetisjon tilbakeført til tegnebordet og modellstadiet.

Per Kristian Nygård (f. 1979) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö, og dette er hans første separatutstilling i Oslo. I Tegnerforbundet kommer Nygård til å vise skulptur, grafikk og tegning.

Jone Skjensvold og Lise Bjørne Linnert
– Dialogos – visuelle samtaler og kald kaffe

Utgangspunktet for dette tegnesamarbeidet er dialog. Kan tegning annektere dialogens ofte muntlige form? I løpet av det siste halvåret har Linnert og Skjensvold reflektert over dette, og i samtalene seg imellom har de benyttet tegning som kommunikasjonsform.

Et tilbakevendende element i arbeidet er tegningens allmenne forankring, nemlig som et verktøy. Hvilket potensial har tegning i forhold til det å komme med en påstand? Eller i forhold til det å skulle forklare eller beskrive en idé? I undersøkelsen av dette bruker de både det muntlige og skriftlige som referanser. Gjennom ulike tema belyses flere kvaliteter ved samtalen; dens lag av fortellinger, gester, pauser, og ofte flyktige karakter. Utsagn, spørsmål og svar har blitt en integrert del av det ferdige arbeidet.

Lise Bjørne Linnert (f. 1964) er utdannet i Norge og USA. Hun arbeider multimedialt, med installasjon, tegning, tekstil, performance, lyd og foto. Arbeidene er sosialt betinget og tar ofte utgangspunkt i spor; egne og andres, individuelle og kollektive. Sporenes gjentagende karakter bygger opp et uttrykk over tid. Prosjektene er vedvarende og vises som konstellasjoner av dette dokumentariske materialet.

Jone Skjensvold (f. 1967) har sin utdanning fra Statens Kunstakademi i Oslo. Han har prosjektet som arbeidsmetode, og har siden tidlig på nittitallet initiert, utviklet og inndelt arbeidet sitt i en rekke parallelle prosjekter. Fokus er både på prosjektenes innbyrdes forbindelser og på deres sosiale karakter, der forløp og realisering er nært knyttet til samarbeid og deltagelse. De mest langvarige og kjente av disse er Vincent Lunges Institutt og trossamfunnet atotal.

www.tegnerforbundet.no

Legg inn en kommentar