Utlysning av prisen "Årets Avistegning 2009"


Vedtekter for Årets Avistegning

1. Prisen for Årets Avistegning er innstiftet i fellesskap av Norsk Journalistlag (NJ), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Redaktørforening (NR).
2. Formålet med prisen er å understreke og markere tegningen som et eget journalistisk uttrykksmiddel i papir- og nettaviser. Prisen er tenkt som et bidrag til å befeste denne ytringsformens posisjon.
3. Prisen for Årets Avistegning er på 30.000 kroner og deles ut hvert annet år. Prisen finansieres likt mellom de tre organisasjonene.
4. Invitasjon til å delta i kåringen sendes ut senest i februar, og omfatter tegninger fra de to foregående kalenderår.
5. Prisen tildeles av en jury bestående av fire medlemmer. Hver av de tre organisasjonene nevnt i punkt 1 oppnevner én representant hver. I tillegg oppnevner Norsk Avistegnerlaug ett medlem, med varamedlem. Alle medlemmene har i utgangspunktet en funksjonstid på fire år (to tildelinger). Avistegnere som selv deltar i konkurransen kan ikke delta i juryens drøftelser.
6. Vervet som juryleder veksler mellom de tre organisasjonene som nevnt i punkt 1, med to års intervaller. NJs representant har ledervervet i 2005, deretter MBL i 2007 og NR i 2009.
7. Juryen vil i sin vurdering legge vekt på at avistegningen:
· er et journalistisk uttrykksmiddel
· er en illustrasjon til en dagsaktuell eller tidsaktuell begivenhet
· er en kommentar til nyhetsdøgnet eller en pågående samfunnsdebatt
· har et selvstendig meningsbærende uttrykk, gjerne i samspill med eller som utdypning av det skrevne ord.
· er nyskapende og/eller bidrar til å stimulere til nyskapning i norsk avistegning
· har norsk særpreg, originalitet og kunstnerisk kvalitet

Prisen kan deles ut for avistegninger innen enhver sjanger.
8. Årets Avistegning deles ut på en av de tre organisasjonenes årlige fellesmøter, slik at NJ deler ut prisen i 2005, MBL i 2007, NR i 2009 osv. Det lages en utstilling over innsendte arbeider i forbindelse med det arrangementet hvor prisen utdeles.
9. Den organisasjonen som står for det gjeldende årets utdeling har også ansvaret for de praktiske og økonomiske sidene ved kåringen, herunder innkalle juryen og legge praktisk til rette for dens arbeid.
10. Disse vedtekter er vedtatt i NJs arbeidsutvalg, MBLs hovedstyre og NRs hovedstyre og kan bare endres etter likelydende vedtak i de samme organer.

Kilde: Norsk Jounalistlag

Legg inn en kommentar